SE – Beg 1 – Feb. 3, 4, 10, 11, 12 (Natal, Tel Aviv)