Somatic Experiencing for Posttraumatic Stress Disorder:
A Randomized Controlled Outcome Study

Journal of Traumatic Stress, 2017, 0, 1-9
ISTSS – International Society for Traumatic Stress Studiens

Danny Brom, Yaffa Stokar, Cathy Lawi, Vered Nuriel-Porat, Yuval Ziv, Karen Lerner, and Gina Ross
Herzog Israel Center for the Treatment of Psychotrauma, Jerusalem, Israel
Paul Baerwald School of Social Work and Social Welfare, the Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, Israel
International Trauma-Healing Institute, Los Angeles, California, USA/Ra’anana, Israel
Tel Aviv, Israel

Click to download: Journal of Traumatic Stress – ISTSS 2017

 

שימוש בשיטת החוויה הסומטית (SE®) לטיפול בתסמונת פוסט טראומטית (PTDS) – מחקר מבוקר אקראי

רציונל/רקע: מאמר זה מציג את המחקר המבוקר האקראי הראשון, המעריך את יעילות שיטת החוויה הסומטית (SE®), שיטת טיפול אינטגרטיבית המתמקדת בגוף, לטיפול באנשים עם הפרעת דחק פוסט טראומטית (PTSD).

מטרה: מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את היעילות של שיטת החוויה הסומטית (SE®) בהפחתת הסימפטומים הפוסט טראומטיים אצל אנשים שאובחנו עםPTSD מלא.

שיטה: 63 משתתפים שעמדו בקריטריונים המלאים של ה- DSM IV-TR ל- PTSD נכללו במדגם. הגיוס נעשה על ידי יצירת קשר עם ספקי שירותי בריאות הנפש, רופאי משפחה, באתרי אינטרנט ומפה לאוזן. המטפלים שהשתתפו במחקר זה היו פסיכותרפיסטים – פסיכולוגים הרשומים במשרד הבריאות  או עובדים סוציאליים בעלי תעודת SEP (מטפלים בשיטת החוויה הסומטית).

כדי לקבוע את קו הבסיס, מילאו כל המשתתפים, שאלונים בתחילת התהליך: SCID לבדיקת הפרעות פסיכיאטריות כלליות, ו – CPS ל PTSD, ושאלונים לדיווח עצמי: PDS לבדיקת  תסמינים של פוסט טראומה ו – CESD לבדיקת דיכאון. הנבדקים הוקצו באופן אקראי לשתי קבוצות: קבוצת מחקר (n = 33) וקבוצת הביקורת (N = 30). משתתפי המחקר קיימו 15 מפגשים אחת לשבוע, בעוד שמשתתפי קבוצת הביקורת חיכו במשך אותה תקופה. לאחר מכן בוצעה ההערכה השנייה. כל המשתתפים עברו הערכה בפעם שלישית לאחר 15 שבועות נוספים, שבמהלכם הקבוצה לרשימת ההמתנה קבלה טיפול בשיטת החוויה הסומטית. בהערכה שנערכה טרום הטיפול לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין הקבוצות.

ממצאים: הניתוח הסטטיסטי הראה כי הן הסימפטומים של PTSD והן של דיכאון ירדו בצורה מובהקת סטטיסטית בעוד קבוצת הביקורת לא הראתה שינוי משמעותי.

מסקנות: מחקר זה מראה תוצאות חיוביות המצביעות על כך ששיטת החוויה הסומטית עשויה להיות יעילה לטיפול ב- PTSD. יחד עם זאת, יש צורך במחקרים נוספים כדי להבין איזו אוכלוסייה תוכל  להיתרם משיטת טיפול זו.