NDA

  הסכם סודיות
  שם מלא:*
  אימייל:*
  אני מסכים/מסכימה, כי בתמורה לגישה למידע שהועבר אליי על ידי המרכז לטיפול במתח, חרדה וטראומה ישראל (Israel-ITI), אני:

  1. אשמור בסודיות מוחלטת את כל המידע שנמסר לי ולחברה אשר נוגע לתוכניות עסקיות ו/או שיווקיות, דיונים, מחקר, עיצוב גרפי, תוכניות ותהליכים הקשורים לשיווק והנמצאים בפיתוח.
  2. . אחשוף מידע זה אך ורק בפני אנשים בעלי הסכם סודיות חתום או בעלי אישור מפורש מ-TII, באופן מילולי או בכתב, לקבל מידע זה.
   תאריך
  שם מלא:*
  חתימה:*